BẢNG CÔNG BỐ HỢP CHUẨN VỀ
RƯỢU LÀNG CHUỒN – GẠO LỨT ĐỎ